Sheryl Sandberg

Dyrektor operacyjny, Facebook



Udostępnij

Sheryl Sandberg