Sheryl Sandberg

Dyrektor operacyjny, FacebookUdostępnij

Sheryl Sandberg